Kế hoạch đào tạo lái xe hạng B2, C năm 2016

Sở Lao động TB & XH TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DN GTVT VIỄN ĐÔNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HẠNG C NĂM 2016

LỚP

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Từ ngày - tháng

Đến ngày - tháng

LỚP C.3C

Khai giảng

11/22/2015

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

11/22/2015

12/9/2015

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

12/10/2015

4/14/2016

Thi tốt nghiệp

4/16/2016

 

 

Thi sát hạch

4/26/2016

 

 

LỚP C.3D

Khai giảng

12/21/2015

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

12/21/2015

1/7/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

1/8/2016

5/13/2016

Thi tốt nghiệp

5/14/2016

 

 

Thi sát hạch

6/1/2016

 

 

LỚP C.4A

Khai giảng

2/18/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

2/18/2016

3/6/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

3/7/2016

7/11/2016

Thi tốt nghiệp

7/12/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.4B

Khai giảng

3/19/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

3/19/2016

4/5/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

4/6/2016

8/10/2016

Thi tốt nghiệp

8/11/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.4C

Khai giảng

4/16/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

4/16/2016

5/3/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

5/4/2016

9/7/2016

Thi tốt nghiệp

9/8/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.4D

Khai giảng

5/14/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

5/14/2016

5/31/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

6/1/2016

10/5/2016

Thi tốt nghiệp

10/6/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.5A

Khai giảng

7/12/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

7/12/2016

7/29/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

7/30/2016

12/3/2016

Thi tốt nghiệp

12/4/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.5B

Khai giảng

8/11/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

8/11/2016

8/28/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

8/29/2016

1/2/2017

Thi tốt nghiệp

1/3/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.5C

Khai giảng

9/8/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

9/8/2016

9/25/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

9/26/2016

1/30/2017

Thi tốt nghiệp

1/31/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.5D

Khai giảng

10/6/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

10/6/2016

10/23/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

10/24/2016

2/27/2017

Thi tốt nghiệp

2/28/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.6A

Khai giảng

12/4/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

12/4/2016

12/21/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

12/22/2016

4/27/2017

Thi tốt nghiệp

4/27/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.6B

Khai giảng

1/3/2017

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

1/3/2017

1/20/2017

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

1/21/2017

5/27/2017

Thi tốt nghiệp

5/27/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.6C

Khai giảng

1/31/2017

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

1/31/2017

2/17/2017

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

2/18/2017

6/24/2017

Thi tốt nghiệp

6/24/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.6D

Khai giảng

2/28/2017

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

2/28/2017

3/17/2017

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

3/18/2017

7/22/2017

Thi tốt nghiệp

7/22/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP C.7A

Khai giảng

4/27/2017

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

4/27/2017

5/14/2017

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

5/15/2017

9/18/2017

Thi tốt nghiệp

9/18/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

         

Sở Lao động TB & XH TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DN GTVT VIỄN ĐÔNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HẠNG B2 NĂM 2016

LỚP

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Từ ngày - tháng

Đến ngày - tháng

LỚP B2.23A

Khai giảng

12/16/2015

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

12/16/2015

1/2/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

1/3/2016

3/19/2016

Thi tốt nghiệp

3/22/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.23B

Khai giảng

1/12/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

1/12/2016

1/29/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

1/30/2016

4/15/2016

Thi tốt nghiệp

4/19/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.23C

Khai giảng

2/15/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

2/15/2016

3/3/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

3/4/2016

5/19/2016

Thi tốt nghiệp

5/19/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.24A

Khai giảng

3/23/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

3/23/2016

4/9/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

4/10/2016

6/25/2016

Thi tốt nghiệp

6/25/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.24B

Khai giảng

4/19/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

4/19/2016

5/6/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

5/7/2016

7/22/2016

Thi tốt nghiệp

7/22/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.24C

Khai giảng

5/19/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

5/19/2016

6/5/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

6/6/2016

8/21/2016

Thi tốt nghiệp

8/21/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.25A

Khai giảng

6/25/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

6/25/2016

7/12/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

7/13/2016

9/27/2016

Thi tốt nghiệp

9/27/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.25B

Khai giảng

7/22/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

7/22/2016

8/8/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

8/9/2016

10/24/2016

Thi tốt nghiệp

10/24/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.25C

Khai giảng

8/21/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

8/21/2016

9/7/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

9/8/2016

11/23/2016

Thi tốt nghiệp

11/23/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.26A

Khai giảng

9/27/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

9/27/2016

10/14/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

10/15/2016

12/30/2016

Thi tốt nghiệp

12/30/2016

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.26B

Khai giảng

10/24/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

10/24/2016

11/10/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

11/11/2016

1/26/2017

Thi tốt nghiệp

1/26/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.26C

Khai giảng

11/23/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

11/23/2016

12/10/2016

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

12/11/2016

2/25/2017

Thi tốt nghiệp

2/25/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

LỚP B2.27A

Khai giảng

12/30/2016

 

 

 

Học lý thuyết 21 ngày

12/30/2016

1/16/2017

Thời khóa biểu

Học thực hành lái xe

1/17/2017

4/3/2017

Thi tốt nghiệp

4/3/2017

 

 

Thi sát hạch

 

 

 

 • TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỄN ĐÔNG

  Địa chỉ: Số 2 Đường D3, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  Sân tập lái xe:  327/27 Nguyễn Thị Nê, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. HCM

  Điện thoại: 08 6258.7592 - 0934 070 879

  Website: daylaixeviendong.edu.vn

  Email: tuyensinh@daylaixeviendong.edu.vn

 • Thống kê

  Đang online: 13 | Trong ngày: 21 | Tổng truy cập: 172405

  Đăng ký nhận thông tin mới và chương trình khuyến mãi